ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ÁSZF LETÖLTÉSE

A PANNONCOM-KÁBEL Kft.

(Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.,

Telephelye: 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 9.)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alkalmazása:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni és figyelembe venni minden olyan szerződéses ügyletnél, amely a PANNONCOM-KÁBEL Kft., mint Eladó, Szállító, valamint valamely Vevő, Megrendelő között jön létre.

A jelen ÁSZF minden, a PANNONCOM-KÁBEL Kft. által megkötésre kerülő adásvételi, szállítási szerződésnek részét képezi, a Megrendelő, Vevő a külön szerződésben, vagy egyéb módon írásban nem köteles arról nyilatkozni, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelező erejűnek elismerte.

A PANNONCOM-KÁBEL Kft. és a Vevő, Megrendelő közötti szerződés létrejötte:

A Vevő, Megrendelő a PANNONCOM-KÁBEL Kft. felé írásban juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó megrendelést. A megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az igényelt áru szakszerű megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, az esetleges speciális elvárásokat, valamint azt, hogy a Vevő mikor és hol kívánja átvenni az árut. A megrendelést mindenkor cégszerű aláírással kell ellátni, illetve azon fel kell tüntetni azt is, hogy ki a kapcsolattartó a Megrendelő részéről. Amennyiben a Vevő, Megrendelő szállítja el az árut a PANNONCOM-KÁBEL Kft-től. úgy a megrendelésben azt is meg kell jelölni, hogy az áru átvétele során a Vevő, Megrendelő képviseletében ki jár el.

A PANNONCOM-KÁBEL Kft. részére mindennemű írásbeli dokumentumot az alábbi módon, az alábbi címekre kell eljuttatni:

Postai úton: 2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 9.

Faxon: +36 / 1 / 410 39 78

E-mailen: info@pck.hu

Teljesítés, az áru átadása és átvétele:

PANNONCOM-KÁBEL Kft a szerződés létrejötte esetén minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szerződésben meghatározott feltételek szerint a szabványoknak megfelelő, jó minőségű áruval szolgálja ki a Vevőt, Megrendelőt.

A Vevő, Megrendelő részéről az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik.

Amennyiben a Vevő, Megrendelő mennyiségi hiányosságot, vagy minőségi hibát észlel, úgy azt az átvétel során haladéktalanul jeleznie kell a PANNONCOM-KÁBEL Kft részére.

Amennyiben a PANNONCOM-KÁBEL Kft által eladott áru vonatkozásában a későbbiekben észlel a Vevő, Megrendelő minőségi hibát, úgy azt a minőségi hibát a felfedezését követően haladéktalanul írásban kell közölnie PANNONCOM-KÁBEL Kft-vel. Lehetővé kell tennie PANNONCOM-KÁBEL Kft képviselője részére, hogy a hivatkozott minőségi hibát a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a minőségi hiba jelzésekor azt is közölnie kell a Vevőnek, Megrendelőnek, hogy a termék PANNONCOM-KÁBEL Kft által hol és mikor tekinthető meg. A Vevő, Megrendelő minőségi kifogás előterjesztésére legkésőbb az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult.

PANNONCOM-KÁBEL Kft az általa szállított áruk vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően vállal szavatosságot, jótállást.

Az áru Vevő, Megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg a termék vonatkozásában az őrzési, állagmegóvási felelősség átszáll a Megrendelőre, Vevőre. Ugyancsak a Vevőre, Megrendelőre száll át a megrendelt áru vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség minden olyan esetben, amikor a megrendelt árut a Vevő, Megrendelő a megrendelésén előre jelzett időpontban nem veszi át PANNONCOM-KÁBEL Kft-től. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az általa a korábbiakban megrendelt árut, az eredeti időponthoz viszonyítottan 3 naptári nap késedelemmel sem veszi át, úgy PANNONCOM-KÁBEL Kft jogosult az árut más részére értékesíteni és jogosult a Vevővel, Megrendelővel szemben a megrendelt áru rendelés visszaigazolásban szereplő értékének 60%-át, rendhagyó termék esetén 100%-át kiszámlázni a Vevő, Megrendelő felé.

Amennyiben a Vevő, Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt PANNONCOM-KÁBEL Kft tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására.

PANNONCOM-KÁBEL Kft a tárolási díjat havonta jogosult leszámlázni, melynek a mértéke a megrendelt, de el nem szállított áru ellenértékének 0,5%-a. Vevő, Megrendelő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolt áru lehívása az általános megrendelésekre érvényes határidő alapján történhet. Tárolási nyilatkozattal nyilvántartott tételek kiszerelési egységei, illetve hosszai utólagosan nem módosíthatóak.

PANNONCOM-KÁBEL Kft 3 hónapon túl nem köteles vállalni az áru őrzését és tárolását.

A Vevő, Megrendelő részére átadott termékek vonatkozásában PANNONCOM-KÁBEL Kft. mindenkor fenntartja tulajdonjogát a vételár részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig. Ennek megfelelően a Megrendelő, Vevő a vételár PANNONCOM-KÁBEL Kft. részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig a leszállított áru vonatkozásában csak korlátozott rendelkezési joggal bír. Amennyiben a vételár hiánytalan kiegyenlítése nem történne meg, vagy a kifizetés 30 napot meghaladó késedelmet szenved, úgy PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosulttá válik az általa leszállított áru, vagy az áru értékének megfelelő egyéb termék birtokba vételére és visszaszállítására.

A tulajdonjog fenntartással érintett termék fedezetként nem használható. PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére fizetési késedelem esetén.

Vevő, Megrendelő megrendelésével egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy PANNONCOM-KÁBEL Kft. a Vevő, Megrendelő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

Fizetési feltételek, biztosítékok, PANNONCOM-KÁBEL Kft. publikálási jogosultsága:

A Vevő, Megrendelő a leszállított áru ellenértékét a PANNONCOM-KÁBEL Kft. által kiállított számlán meghatározott határidőn belül, a számlán feltüntetett módon tartozik kiegyenlíteni.

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vevő, Megrendelő 10% késedelmi kamatot tartozik PANNONCOM-KÁBEL Kft. részére megfizetni, valamint a Vevő, Megrendelő felé a Ptk. 6:155.§(2) alapján jogosult az Eladó, Szállító 40 EUR összeget behajtási költség címen kiszámlázni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult eldönteni, hogy a fentiek szerint fenntartott tulajdonjoga alapján az áru visszaszállítását igényli-e.

A Vevő, Megrendelő a PANNONCOM-KÁBEL Kft. felé fennálló tartozását más részére nem jogosult átadni, kizárólagosan PANNONCOM-KÁBEL Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása alapján. PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult arra, hogy a Vevővel, Megrendelővel szemben fennálló követelését 3. személyre engedményezze. Az ilyen engedményezésről PANNONCOM-KÁBEL Kft. írásban értesíti a Vevőt, Megrendelőt.

A Vevő, Megrendelő nem jogosult a PANNONCOM-KÁBEL Kft. által felé áruvásárlással kapcsolatosan kiállított számlakövetelésbe semmilyen összeget beszámítani, PANNONCOM-KÁBEL Kft-vel történő előzetes írásbeli megállapodás nélkül.

Egyedi megrendelés esetén PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult a vételár 100%-nak előleg címen való bekérésére. PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult a szerződéskötést követően igazolható költségnövekedést Vevőre, Megrendelőre áthárítani.

Amennyiben a Vevőnek, Megrendelőnek PANNONCOM-KÁBEL Kft. felé 15 napot meghaladó lejárt számlatartozása és/vagy hitelkeret túllépése áll fenn, úgy PANNONCOM-KÁBEL Kft. kizárólagosan készpénzes fizetés mellett fogad el tőle rendelést, illetve további kiszállítást is kizárólagosan készpénzes fizetés mellett teljesít.

PANNONCOM-KÁBEL Kft. belső kredit rendszerének megfelelve jogosult Vevőt, Megrendelőt minősíteni a Megrendelő fizetési szokásait és pénzügyi helyzetét illetően. Amennyiben a kapott információ alapján a Vevő, Megrendelő által kért hitellimit nem adható meg biztonsággal, úgy PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosult a hitelkeret mellé biztosítékot kérni a Vevőtől, Megrendelőtől, vagy annak vezető tisztségviselőjétől. A biztosíték megválasztásának joga PANNONCOM-KÁBEL Kft-t illeti.

Amennyiben a Vevő, Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 napot és PANNONCOM-KÁBEL Kft. írásbeli felszólítására további 5 napon belül nem nyújt a késedelmes összegre vonatkozóan megfelelő biztosítékot és közjegyzőnél nem ír alá tartozáselismerő dokumentumot, úgy abban az esetben PANNONCOM-KÁBEL Kft. jogosulttá válik arra, hogy a Vevő, Megrendelő tartozását bármilyen formában, akár sajtó útján nyilvánosságra hozza.

Ebben az esetben PANNONCOM-KÁBEL Kft. kinyilvánítja, hogy a Vevő, Megrendelő a tartozást 15 napos késedelmet meghaladóan nem egyenlítette ki és a fizetésre vonatkozóan megfelelő biztosítékot nyújtani nem tudott.

Megfelelő biztosítékként PANNONCOM-KÁBEL Kft. elsősorban a tartozás összegét elérő bankgaranciát, illetve a tartozás összegének legalább másfélszeres forgalmi értékkel bíró vagyontárgy zálogjogát minősíti.

A Vevő, Megrendelő nem jogosult PANNONCOM-KÁBEL Kft-től áru átvételére azon időponttól kezdődően, amikor tényleges fizetésképtelensége bekövetkezik, illetve amikor tudomására jut, hogy vele szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás, illetve végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezték. Amennyiben a Vevő, Megrendelő az áru leszállítását követően kerül tényleges fizetésképtelenség állapotába, vagy vele szemben ekkor kerül sor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtására, úgy erről haladéktalanul értesítetni köteles PANNONCOM-KÁBEL Kft-t. Amennyiben PANNONCOM-KÁBEL Kft. tudomására jut, hogy a Vevővel, Megrendelővel szemben csőd-, vagy felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményeztek, úgy ezen időponttól kezdődően mentesül a Vevő, Megrendelő felé minden nemű kiszolgálási kötelezettsége alól. Ilyen esetben Megrendelő, Vevő kiszolgálása kizárólagosan készpénzes fizetés ellenében történik.

Egyéb rendelkezések:

A PANNONCOM-KÁBEL Kft. és a Vevő, Megrendelő közötti kérdéseket a felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg feloldani. Ennek keretében a felek egyezségi tárgyalást kell, tartsanak, az ott elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője aláír.

Amennyiben az egyeztető tárgyalás során a felek vitás kérdése nem kerülne feloldásra, úgy az esetleges bírósági eljárásra vonatkozóan a felek ezennel hatásköri előírásoktól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Az Általános Szerződési Feltételekben és a felek között írásban létrejött egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Nagytarcsa, 2015. január 05.

Legyen Ön sikeres a távközlésben!

Kérjen ajánlatot a PannonCom-Kábel Kft.-től hálózat tervezésre, kivitelezésre!